First Aid Kit M

Rec.ID : 50123be3cbf29-5046114dc8223

Weight:
0 lbs 10 oz
280 g
Size:
6.7 x 4.3 x 3.1(L x W x W) inches
17 x 11 x 8 (L x W x W) cm

SOS-Label

SOS-Label

First Aid Kit M

Rec.ID : 50123be3cbf29-5046114dc8223

ภายในสินค้าในรุ่นนี้จะประกอบไปด้วยผ้าปิดแผล ผ้าห่มรักษาอุณหภูมิ และผ้าพันแผลสามเหลี่ยม ซึ่งจะมีซิบล็อคเพื่อให้สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ภายในซึ่งจะประกอบไปด้วย ผ้าพันแผลที่มีขนาดความกว้าง 1x 8 เซนติเมตรและผ้าพันแผลขนาด M ที่มีขนาดความกว้าง1x 10 เซนติเมตรและผ้าพันแผลสามเหลี่ยมขนาด L 1 ชุดที่มีขนาดความกว้าง1x 8 เซนติเมตรและผ้าพันแผลที่ทำมาจากผ้าใยสังเคราะห์ 1 ชุดที่มีขนาด 5 x 5 เซนติเมตรและผ้าก็อซปิดแผล 1 ชุดที่มีขนาด 10 x 6 เซนติเมตร และพลาสเตอร์กาว 1 ชุดที่มีขนาด 1 เมตร x 2.5 เซนติเมตร และม้วนพลาสเตอร์ 1ม้วน และกรรไกรที่ใช้ในการปฐมพยาบาล 1 ชุดที่มีขนาด 160 x 210 เซนติเมตรและผ้าห่มรักษาอุณหภูมิ 1 ชิ้น และถุงมือในระบบ Latex1 คู่ และนกหวีดที่ใช้ในยามฉุกเฉิน 1 อันซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้คืออุปกรณ์พื้นฐานในการปฐมพยาบาล และควรจะมีการเพิ่มอุปกรณ์อื่นๆซึ่งจะขึ้นอยู่กับระยะทางในการปฐมพยาบาลหลังจากที่มีการปรึกษาแพทย์ หรือ เภสัชกรแล้ว

Details:

Hiking
Hiking
0%
100%
Mountain Climbing
Mountain Climbing
0%
100%
Alpine Skiing
Alpine Skiing
0%
100%
Trekking
Trekking
0%
100%
Climbing
Climbing
0%
100%
 
Product-highlights:
 
Color:
5046114dc8223-fire
fire